Có Bao Nhiêu Số Lẻ Có 2 Chữ Số – Trung Bình Cộng Của Các Số Lẻ Có 2 Chữ Số

Trung bình cộng của các số lẻ có 2 chữ số

Bài 1: Một đội xe hàng, hai xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau mỗi xe chở được 2150 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 2: Hai quầy lương thực cùng nhập về một số gạo. Trung bình mỗi quầy nhập 325 kg gạo. Nếu quầy thứ nhất nhập thêm 30 kg, quầy thứ hai nhập thêm 50 kg thì số gạo ở hai quầy bằng nhau. Tính xem mỗi quầy nhập được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3: Tìm 7 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 18.

Bài 4: Tìm 6 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 2014.

Bài 5: Tìm ba số lẻ liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 253.

Bài 6: Kho A có 10500 kg thóc, kho B có 14700 kg thóc, kho C có số thóc bằng trung bình cộng số thóc cả 3 kho. Hỏi kho C có bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 7: Thùng thứ nhất 75 lít dầu, thùng thứ hai có 78 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn nữa trung bình cộng số dầu của tất cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?

Bài 8: Một đội xe chở hàng, 2 xe đầu mỗi xe chở được 35 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

Bài 9: Trung bình cộng của 2 số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 10: Trung bình cộng của 2 số là 39. Nếu viết thêm chữ số 7 vào bên trái số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 11: Tìm trung bình cộng của những số lẻ nhỏ hơn 2021.

Bài 12: Lớp 5A góp sách tặng những bạn vùng bị bão lụt. Tổ Một và Tổ Hai góp được 30 quyển; Tổ Ba góp được 18 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển?

Bài 13: Một xí nghiệp, 3 tháng đầu sản xuất được 3427 xe đạp, 2 tháng sau sản xuất được 2343 xe đạp. Hỏi trung bình hàng tháng nhà máy sản xuất đó sản xuất được bao nhiêu xe đạp?

Bài 14: Hồng và Thu trồng cây ở vườn trường. Ngày đầu 2 bạn trồng được 24 cây, ngày sau trồng được 32 cây. Hỏi trung bình mỗi ngày, một bạn trồng được bao nhiêu cây?

Bài 15: Tính trung bình cộng của những số chẵn từ 10 đến 20.

Bài 16: Một đoàn 9 thuyền chở than. Bốn (4) thuyền đầu, mỗi thuyền chở 5 tấn than, còn sót lại mỗi thuyền chở 41 tạ than. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở được bao nhiêu tạ than?

Bài 17: Trung bình cộng của 2 số là 15. Biết một số là 19. Tìm số còn lại?

Bài 18: An có 36 hòn bi. Bình có số bi bằng ¾ số bi của An. Hoà có số bi bằng 2/3 tổng số bi của 2 bạn. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhêu hòn bi?

Bài 19: Một shop ngày đầu bán hết 15 tạ gạo, ngày thứ hai bán gấp 3 lần ngày đầu, ngày thứ ba bán bằng 2/3 số gạo ngày thứ hai.

Hỏi trung bình từng ngày shop đó bán tốt bao nhiêu kg gạo?

Bài 20: Tìm hai số. Biết trung bình cộng của chúng là 375 và số bé là số nhỏ nhất có 3 chữ số.

Bài 21: Với 4 chữ số 1, 3, 5, 7. Em viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?

Tính trung bình cộng những số đó.

Bài 22: Khi đánh số trang của một quyển sách người ta thấy trung bình cộng mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang.

41. Tìm số trung bình cộng của những số sau :

25 ; 35 ; 45 ; 55 ; 65.

2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005.

42. Bốn em Tùng, Việt, Lan, Bình có độ cao như sau :

TênTùngViệtLanBình
Chiều cao112cm120cm1m 14cm1m 18cm

a) Sắp xếp tên những em theo thứ tự độ cao tăng dần.

b) Trung bình mỗi em có chiều cao là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

43. Tìm số trung bình cộng của :

a) Các số : 7 ; 9 ; 11 ; … ; 19 ; 21.

b) Các số tròn chục có hai chữ số.

Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45km ; trong 2 giờ sau, mỗi giờ

đi được 50km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

45. Tuổi trung bình của những cầu thủ trong một đội nhóm bóng chuyền (gồm 6 người) là 25. Hỏi :

a) Tổng số tuổi của tất cả đội bóng chuyền đây là bao nhiêu ?

b) Tuổi của thủ quân đội bóng chuyền đây là bao nhiêu, biết rằng tuổi trung bình của 5 người còn sót lại là 24 ?

46. Tìm số X, biết số trung bình cộng của X và 2005 là 2003.

47. Tìm ba số tự nhiên khác nhau, biết số trung bình cộng của ba số đó là 2.

48. Biết điểm hai bài kiểm tra toán của An là vấn đề 6 và điểm 8. Hỏi điểm bài kiểm tra toán thứ ba của An

phải là bao nhiêu để điểm trung bình của ba bài kiểm tra toán của An là vấn đề 8.

49. Một shop bán vải trong ba ngày. Ngày đầu bán tốt 98m, ngày thứ hai bán được hơn ngày đầu

5m nhưng kém ngày thứ ba 5m. Hỏi trung bình hằng ngày shop đó bán tốt bao nhiêu mét vải ?

ĐS : a) 11 ; b) 45 ; c) 2003.

a) 1m 14cm = 114cm ; 1m 18cm =118 cm

Tùng ; Lan ; Bình ; Việt

(112cm) (114cm) (118cm) (120cm)

b) Trung bình mỗi em có chiều cao là :

(112 + 114 + 118 + 120) : 4 = 116 (cm).

(7 + 9+11 + 13 + 15+17+19 + 21) : 8 = 14

(10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90) : 9 = 50

HD : Số giờ xe hơi đã đi tổng thể là :

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là :

(45 x 3 + 50 x 2) : 5 = 47 (km).

a) Tổng số tuổi của tất cả đội bóng chuyền là :

b) Tổng số tuổi của 5 người còn sót lại là :

Tuổi của thủ quân đội bóng chuyền đây là :

HD : Tính tổng : X + 2005 = 2003 x 2 = 4006

Tính X : X = 4006 – 2005 = 2001.

HD : – Tổng của ba số là : 2 X 3 = 6.

Ba số tự nhiên khác nhau có tổng là 6 là : 1 ; 2 và 3 ;

HD : – Để có điểm trung bình là 8 thì tổng số điểm của 3 bài kiểm tra toán là : 8X 3 = 24 (điểm).

Vậy điểm bài kiểm tra toán thứ ba của An phải là: 24- 6- 8 = 10 (điểm).

HD : Cách 1 : Tính số vải bán tốt trong từng ngày rồi tìm số vải trung bình bán tốt trong mỗi ngày.

Số vải ngày thứ hai bán được là :

Số vải ngày thứ ba bán được là :

Số vải trung bình bán trong một ngày là:

( 98 + 103 + 108 ) : 3 =103

Nhìn sơ đồ, ta thấy số vải bán trong ngày 2 là trung bình cộng của số vải bán được trong ba ngày.

Số vải đây là : 98 + 5 = 103 (m).

Xem thêm: Cá Hồng Két Giá Bao Nhiêu – Bán Cá Hồng Két

Blog -