Tác giả: Vô Danh

Hãy nhớ rằng! Chúng ta đang sống, sống chứ không phải tồn tại!